فارسی پرتغالی درس 27 واژگان

پرتغالی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Que horas são?
ساعت چند است؟
Que horas?
در چه زمانی؟
É uma hora
ساعت 1:00 است
São quinze para as dez
ساعت 9:45 است
Às nove horas
ساعت 9:00
Às quatro horas
ساعت 4:00
Meio-dia
ظهر
Meia-noite
نیمه شب
Manhã (a)
صبح
Tarde (a)
بعد از ظهر
Noite (a)
عصر
Noite (a)
شب