درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Que horas são?
در چه زمانی؟
Que horas?
ساعت 1:00 است
É uma hora
ساعت 9:45 است
São quinze para as dez
ساعت 9:00
Às nove horas
ساعت 4:00
Às quatro horas
ظهر
Meio-dia
نیمه شب
Meia-noite
صبح
Manhã (a)
بعد از ظهر
Tarde (a)
عصر
Noite (a)
شب
Noite (a)