فارسی پرتغالی درس 26 واژگان

پرتغالی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Dois mil e onze
2011
Dois mil e doze
2012
Dois mil e treze
2013
Dois mil e catorze
2014
Dois mil e quinze
2015
Dois mil e dezesseis
2016
Dois mil e dezessete
2017
Dois mil e dezoito
2018
Dois mil e dezenove
2019
Que dia é hoje?
امروز چه روزی است؟
Hoje é dia vinte e um de novembro de dois mil e treze
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Semana passada
هفته گذشته
Mês passado
ماه گذشته
Semana que vem
هفته بعد
Mês que vem
ماه بعد
Ano que vem
سال بعد
Hoje à noite
امشب
Ontem à noite
دیشب
Amanhã de manhã
فردا صبح
Anteontem
پریروز
Depois de amanhã
پس فردا
Final de semana
آخر هفته