درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
Os dias da semana
دوشنبه
Segunda-feira
سه شنبه
Terça-feira
چهارشنبه
Quarta-feira
پنج شنبه
Quinta-feira
جمعه
Sexta-feira
شنبه
Sábado
یکشنبه
Domingo
دیروز
Ontem
امروز
Hoje
فردا
Amanhã