درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Vizinho (o)
دوست
Amigo (o)
دوست دختر
Amiga (a)
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Você é casado?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Há quanto tempo você é casado?
آیا او دوست دختر شما است؟
Ela é sua namorada?
آیا او دوست پسر شما است؟
Ele é seu namorado?