فارسی پرتغالی درس 23 واژگان

پرتغالی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Vizinho (o)
همسایه
Amigo (o)
دوست
Amiga (a)
دوست دختر
Você é casado?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Há quanto tempo você é casado?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Ela é sua namorada?
آیا او دوست دختر شما است؟
Ele é seu namorado?
آیا او دوست پسر شما است؟