درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Pessoas (as)
مادر
Mãe (a)
پدر
Pai (o)
برادر
Irmão (o)
خواهر
Irmã (a)
پسر
Filho (o)
دختر
Filha (a)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Sobrinho (o)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Sobrinha (a)
پدر بزرگ
Avô (o)
مادر بزرگ
Avó (a)