فارسی پرتغالی درس 20 واژگان

پرتغالی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Pessoas (as)
مردم
Mãe (a)
مادر
Pai (o)
پدر
Irmão (o)
برادر
Irmã (a)
خواهر
Filho (o)
پسر
Filha (a)
دختر
Sobrinho (o)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Sobrinha (a)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Avô (o)
پدر بزرگ
Avó (a)
مادر بزرگ