فارسی پرتغالی درس 18 واژگان

پرتغالی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Atrás de
پشت
Na frente de
جلو
Ao lado de
بغل
Primeira porta à direita
درب اول در سمت راست
Vire à direita no quarto semáforo
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Você está me entendendo?
آیا من رادرک می کنید؟
Norte
شمال
Oeste
غرب
Sul
جنوب
Leste
شرق
À direita
به سمت راست
À esquerda
به سمت چپ
Tem elevador?
آسانسور وجود دارد؟
Onde fica a escada?
پله ها کجا هستند؟
Em que direção?
در کدام جهت؟
A segunda porta à esquerda
درب دوم در سمت چپ
Vire à esquerda na esquina
در گوشه به سمت چپ بپیچید