درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Logo em frente
پشت سر
No fundo
در مقابل
Na frente
در داخل
Dentro
خارج از
Fora
اینجا
Aqui
آنجا
در امتداد دیوار
Ao longo do muro
نزدیک
Perto
در اطراف گوشه
Virando a esquina
دور
Longe
بر میز
Na mesa
در خط
Na linha
طبقه پایین
Andar de baixo
طبقه بالا
Andar de cima
پایین سالن
Seguindo pelo corredor