فارسی پرتغالی درس 17 واژگان

پرتغالی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Logo em frente
مستقیم
No fundo
پشت سر
Na frente
در مقابل
Dentro
در داخل
Fora
خارج از
Aqui
اینجا
آنجا
Perto
نزدیک
Longe
دور
Ao longo do muro
در امتداد دیوار
Virando a esquina
در اطراف گوشه
Na mesa
بر میز
Na linha
در خط
Andar de baixo
طبقه پایین
Andar de cima
طبقه بالا
Seguindo pelo corredor
پایین سالن