درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Só um momento
اینجا منتظر باشید
Espere aqui
دنبال من بیایید
Venha comigo
او به شما کمک می کند
Ela vai ajudar você
بیا تو
Pode entrar
بنشینید
Sente-se
بیا اینجا
Venha aqui
به من نشان بده
Me mostre