درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Mil
2000
Dois mil
3000
Três mil
4000
Quatro mil
5000
Cinco mil
6000
Seis mil
7000
Sete mil
8000
Oito mil
9000
Nove mil
10000
Dez mil