درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
Cem
200
Duzentos
300
Trezentos
400
Quatrocentos
500
Quinhentos
600
Seiscentos
700
Setecentos
800
Oitocentos
900
Novecentos
1000
Mil