درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Dez
20
Vinte
30
Trinta
40
Quarenta
50
Cinquenta
60
Sessenta
70
Setenta
80
Oitenta
90
Noventa
100
Cem