درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
Vinte e um
22
Vinte e dois
23
Vinte e três
24
Vinte e quatro
25
Vinte e cinco
26
Vinte e seis
27
Vinte e sete
28
Vinte e oito
29
Vinte e nove
30
Trinta