درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Onze
12
Doze
13
Treze
14
Catorze
15
Quinze
16
Dezesseis
17
Dezessete
18
Dezoito
19
Dezenove
20
Vinte