درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Números
1
Um
2
Dois
3
Três
4
Quatro
5
Cinco
6
Seis
7
Sete
8
Oito
9
Nove
10
Dez