درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
A propósito
حداقل
Pelo menos
سرانجام
Finalmente
اما
Entretanto
از این رو
Portanto
نگران نباش
Não se preocupe
که بستگی دارد
Depende
من متاسفم
Sinto muito
در حال حاضر
Agora mesmo
من نمی دانم
Eu não sei
مانند این
Assim