درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Eu sou
آیا
É
و
E
زیرا
Porque
اما
Mas
یا
Ou
در
Em
بدون
Sem
در
Em