درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
Quando?
کجا؟
Onde?
کدام یک؟
Qual?
چه کسی؟
Quem?
مال چه کسی؟
De quem?
چرا؟
Por que?
چیست؟
O que?
چگونه؟
Como?
چه مدت؟
Por quanto tempo?
چقدر؟
Quanto?
آیا دارید؟
Você tem?
به چه کسی؟
Para quem
با چه؟
Com o que?