فارسی پرتغالی درس 6 واژگان

پرتغالی :: درس 6. شروع: سوالات کوتاه

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Quando?
چه موقع ؟
Onde?
کجا؟
Qual?
کدام یک؟
Quem?
چه کسی؟
De quem?
مال چه کسی؟
Por que?
چرا؟
O que?
چیست؟
Como?
چگونه؟
Por quanto tempo?
چه مدت؟
Quanto?
چقدر؟
Você tem?
آیا دارید؟
Para quem
به چه کسی؟
Com o que?
با چه؟