درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Fale devagar
من درک نمی کنم
Eu não entendi
آیا شما درک می کنید؟
Você está entendendo?
حتماً
Claro
تکرار، لطفا
Repita, por favor
دوباره
De novo
کلمه به کلمه
Palavra por palavra
به آرامی
Devagar
شما چطور می گویید؟
Como se diz?
به چه معنی است؟
O que quer dizer?
شما چه گفتید؟
O que você disse?
آیا شما سوال دارید؟
Você tem alguma pergunta?