فارسی پرتغالی درس 3 واژگان

پرتغالی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Fale devagar
آرام صحبت کنید
Eu não entendi
من درک نمی کنم
Você está entendendo?
آیا شما درک می کنید؟
Claro
حتماً
Repita, por favor
تکرار، لطفا
De novo
دوباره
Palavra por palavra
کلمه به کلمه
Devagar
به آرامی
Como se diz?
شما چطور می گویید؟
O que quer dizer?
به چه معنی است؟
O que você disse?
شما چه گفتید؟
Você tem alguma pergunta?
آیا شما سوال دارید؟