درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Você fala inglês?
بله، یک کمی
Sim, um pouco
بله
Sim
خیر
Não
از ملاقات شما خوشبختم
É um prazer
خوشحالم تو رو می ببینم
É um prazer ver você
آقای
Senhor
خانم
Senhora
خانم
Senhorita