فارسی فرانسوی درس 109 واژگان

فرانسوی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Registre des visiteurs (le)
کتاب مهمان
Panier d’achat (le)
سبد خرید
Forum (le)
گروه خبری
S’abonner
اشتراک در
Messages sortants
پیام های خروجی
Courrier crypté
پست الکترونیکی رمز دار
Boîte Éléments envoyés (la)
پیامهای ارسال شده
Messages supprimés
پیامهای حذف شده
Boîte de réception (la)
صندوق وارده
Boîte d’envoi (la)
صندوق خارجه