درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Registre des visiteurs (le)
سبد خرید
Panier d’achat (le)
گروه خبری
Forum (le)
اشتراک در
S’abonner
پیام های خروجی
Messages sortants
پست الکترونیکی رمز دار
Courrier crypté
پیامهای ارسال شده
Boîte Éléments envoyés (la)
پیامهای حذف شده
Messages supprimés
صندوق وارده
Boîte de réception (la)
صندوق خارجه
Boîte d’envoi (la)