فارسی فرانسوی درس 108 واژگان

فرانسوی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Retour à la ligne automatique (le)
بسته بندی کردن کلمه
Cyberespace (le)
فضای مجازی
Adresse email (la)
آدرس پست الکترونیکی
Carnet d’adresses (le)
کتاب آدرس
Destinataire (le)
گیرنده
Spam (le)
هرزنامه (اسپم)
Répondre à tous
پاسخ به همه
Fichiers joints (les)
فایل های پیوست شده
Joindre
ضمیمه کردن
En-têtes (les)
سرفصل پیام
Objet (le)
موضوع