درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Retour à la ligne automatique (le)
فضای مجازی
Cyberespace (le)
آدرس پست الکترونیکی
Adresse email (la)
کتاب آدرس
Carnet d’adresses (le)
گیرنده
Destinataire (le)
هرزنامه (اسپم)
Spam (le)
پاسخ به همه
Répondre à tous
فایل های پیوست شده
Fichiers joints (les)
ضمیمه کردن
Joindre
سرفصل پیام
En-têtes (les)
موضوع
Objet (le)