فارسی فرانسوی درس 107 واژگان

فرانسوی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Clavier (le)
صفحه کلید
Bouton (le)
دکمه
Ordinateur portable (le)
کامپیوتر لپ تاپ
Modem (le)
مودم
Bouton de la souris (le)
دکمه ماوس
Tapis de souris (le)
موس پد
Souris (la)
ماوس
Base de données (la)
پایگاه داده
Presse-papiers (le)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد