فارسی فرانسوی درس 106 واژگان

فرانسوی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Gras
پررنگ (متن)
Modèle (le)
قالب
Préférences (les)
تنظیمات
Cocher la case
مربع را علامت بزنید
Transfert de fichier (le)
انتقال فایل
Établir la connexion
ورود
Mot-clé (le)
کلمه کلیدی
Nom d'utilisateur (le)
نام کاربر
Mot de passe (le)
رمز عبور
Signature numérique (la)
امضای دیجیتال
Domaine public (le)
در دسترس همگان
Bande passante (la)
پهنای باند
Page d’ouverture (la)
پرچم
Icône (la)
شمایل
Foire aux questions
پرسش و پاسخ