فارسی فرانسوی درس 105 واژگان

فرانسوی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Précédent
پشت
Suivant
جلو
Enregistrer
ذخیره
Naviguer
گشت و گذار (وب)
Télécharger
دانلود
Exécuter
اجرا (اجرا)
Cliquer
کلیک کنید
Glisser
کشیدن
Déposer
بیاندازید
Mis à jour
به روز شده
Mettre à jour
به روز
Menu déroulant (le)
منوی کشویی
Arrêt (le)
ایست