درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Page d’accueil (la)
بارگذاری
Télécharger
انتخاب کنید
Choisir
پوشه
Dossier (le)
نوار ابزار
Barre d’outils (la)
بازگشت
Retour
نشان کردن
Signet (le)
(@)
À
اسلش (/)
Barre oblique (la)
دونقطه (:)
Deux-points (les)