فارسی فرانسوی درس 104 واژگان

فرانسوی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Page d’accueil (la)
صفحه خانگی
Télécharger
بارگذاری
Choisir
انتخاب کنید
Dossier (le)
پوشه
Barre d’outils (la)
نوار ابزار
Retour
بازگشت
Signet (le)
نشان کردن
À
(@)
Barre oblique (la)
اسلش (/)
Deux-points (les)
دونقطه (:)

بیشتر فرانسوی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف