درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Avez-vous un permis de travail?
من اجازه کاردارم
J’ai un permis de travail
من اجازه کار ندارم
Je n’ai pas de permis de travail
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Quand pouvez-vous commencer?
من ساعتی ده یورو می پردازم
Je paie dix euros l’heure
من هفتگی به شما می پردازم
Je vous paierai à la semaine
ماهانه
Par mois
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Soyez là à huit heures du matin
کار ساعت 4:30 تمام می شود
La journée se termine à seize heures trente
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
شما اونیفورم می پوشید
Vous devrez porter un uniforme
اینطوری انجام دهید
Faites comme ceci