فارسی فرانسوی درس 102 واژگان

فرانسوی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Avez-vous un permis de travail?
آیا اجازه کار دارید؟
J’ai un permis de travail
من اجازه کاردارم
Je n’ai pas de permis de travail
من اجازه کار ندارم
Quand pouvez-vous commencer?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Je paie dix euros l’heure
من ساعتی ده یورو می پردازم
Je vous paierai à la semaine
من هفتگی به شما می پردازم
Par mois
ماهانه
Soyez là à huit heures du matin
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
La journée se termine à seize heures trente
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Vous devrez porter un uniforme
شما اونیفورم می پوشید
Faites comme ceci
اینطوری انجام دهید