درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Je cherche un emploi
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Puis-je voir votre C.V.?
بفرمایید این رزومه من است
Voici mon C.V.
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Avez-vous des références que je puisse contacter?
در اینجا فهرست معرف های من است
Voici la liste de mes références
چقدر تجربه دارید؟
Combien d’expérience avez-vous?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 سال
Trois ans
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
من فارغ التحصیل کالج هستم
J’ai un diplôme universitaire
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Je cherche un mi-temps
من می خواهم تمام وقت کار کنم
J’aimerais travailler à temps plein
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Offrez-vous une assurance médicale?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Oui, après six mois d'emploi