فارسی فرانسوی درس 101 واژگان

فرانسوی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je cherche un emploi
من دنبار کار هستم
Puis-je voir votre C.V.?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Voici mon C.V.
بفرمایید این رزومه من است
Avez-vous des références que je puisse contacter?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Voici la liste de mes références
در اینجا فهرست معرف های من است
Combien d’expérience avez-vous?
چقدر تجربه دارید؟
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Trois ans
3 سال
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
J’ai un diplôme universitaire
من فارغ التحصیل کالج هستم
Je cherche un mi-temps
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
J’aimerais travailler à temps plein
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Offrez-vous une assurance médicale?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Oui, après six mois d'emploi
بله، پس از شش ماه کار در اینجا