فارسی فرانسوی درس 100 واژگان

فرانسوی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Table (la)
میز
Corbeille à papier (la)
سبد کاغذ باطله
Chaise (la)
صندلی
Haut-parleur (le)
بلند گو
Drapeau (le)
پرچم
Est-ce son bureau?
آیا این میز او است؟
Message (le)
پیام
Lampe (la)
لامپ
Éclairage (le)
نور