فارسی فرانسوی درس 99 واژگان

فرانسوی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je cherche une agrafeuse
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Punaise (la)
با پونز محکم کردن
Crayon (le)
مداد
Livre (le)
کتاب
Papier (le)
کاغذ
Carnet (le)
دفتر یادداشت
Diapositives (les)
اسلاید
Calendrier (le)
تقویم
Papier collant (le)
نوار
Il me faut une carte
من باید یک نقشه پیدا کنم