درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Où sont les ciseaux?
مداد تراش
Taille-crayons (le)
گیره کاغذ
Trombone (le)
من نیاز به یک قلم دارم
J’ai besoin d’un stylo
زیردستی برای نوشتن
Bloc-notes (le)
خط کش
Règle (la)
پاکت
Enveloppe (la)
تمبر
Timbre (le)
چسب
Colle (la)
پاک کن
Gomme (la)