فارسی فرانسوی درس 98 واژگان

فرانسوی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où sont les ciseaux?
قیچی ها کجا هستند؟
Taille-crayons (le)
مداد تراش
Trombone (le)
گیره کاغذ
J’ai besoin d’un stylo
من نیاز به یک قلم دارم
Bloc-notes (le)
زیردستی برای نوشتن
Règle (la)
خط کش
Enveloppe (la)
پاکت
Timbre (le)
تمبر
Colle (la)
چسب
Gomme (la)
پاک کن