درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Télécopieur (le)
دستگاه فتوکپی
Photocopieuse (la)
تلفن
Téléphone (le)
پروژکتور
Projecteur (le)
کامپیوتر
Ordinateur (le)
پرده
Écran (le)
آیا چاپگر کار می کند؟
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
دیسک
Disque (le)
ماشین حساب
Machine à calculer (la)