فارسی فرانسوی درس 96 واژگان

فرانسوی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Prenez deux pilules par jour
دو قرص در روز
Êtes-vous l’infirmière?
آیا شما پرستار هستید؟
Est-ce grave?
آیا جدی است؟
Je ne sais pas ce que j’ai
من نمی دانم بیماری من چیست
J’ai perdu mes lunettes
من عینکم را گم کرده ام
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Dois-je avoir une ordonnance?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Je voudrais quelque chose contre le rhume
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Merci de votre aide
با تشکر از شما برای کمک شما
Combien vous dois-je?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟