فارسی فرانسوی درس 95 واژگان

فرانسوی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Avez-vous des béquilles?
آیا عصا دارید؟
Entorse (la)
پیچ خوردن
Vous avez une fracture
استخوان شما شکسته است
J'ai besoin d'un antidouleur
من نیازبه مسکن دارم
Je ne fais pas d’hypertension
من فشار خون بالا ندارم
Je suis enceinte
من باردار هستم
J’ai des plaques rouges
من کهیر زدم
La blessure est infectée
محل بریدگی عفونت کرده است
Regardez ce bleu
به این کبودی نگاه کنید
Grippe (la)
آنفولانزا
J’ai un rhume
من سرما خورده ام
J’ai des frissons
من لرزدارم
Où avez-vous mal?
کجا درد می کند؟
Partout
در همه جا
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Je me sens comme ça depuis trois jours
من 3 روز است که این احساس را دارم
Prenez-vous des médicaments?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Oui, pour le cœur
بله، برای قلبم