درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Avez-vous de la fièvre?
بله، من تب دارم
Oui, j’ai de la fièvre
من از دیروز تا به حال تب دارم
J’ai de la fièvre depuis hier
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Pourriez-vous appeler un médecin, s’il vous plaît?
چه موقع دکتر می آید؟
Quand va venir le médecin?
پای من درد می کند
J’ai mal au pied
من افتادم
Je suis tombé
من تصادف کردم
J’ai eu un accident
فکر می کنم آن را شکستم
Je crois que je l’ai cassé
استراحت در رختخواب
Alitement (le)
پد گرمایی
Coussin chauffant (le)
بسته یخ
Poche de glace (la)
زنجیر
Écharpe (la)
شما باید گچ بگیرید
Il faut mettre un plâtre