فارسی فرانسوی درس 94 واژگان

فرانسوی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Avez-vous de la fièvre?
آیا شما تب دارید؟
Oui, j’ai de la fièvre
بله، من تب دارم
J’ai de la fièvre depuis hier
من از دیروز تا به حال تب دارم
Pourriez-vous appeler un médecin, s’il vous plaît?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Quand va venir le médecin?
چه موقع دکتر می آید؟
J’ai mal au pied
پای من درد می کند
Je suis tombé
من افتادم
J’ai eu un accident
من تصادف کردم
Je crois que je l’ai cassé
فکر می کنم آن را شکستم
Alitement (le)
استراحت در رختخواب
Coussin chauffant (le)
پد گرمایی
Poche de glace (la)
بسته یخ
Écharpe (la)
زنجیر
Il faut mettre un plâtre
شما باید گچ بگیرید