فارسی فرانسوی درس 93 واژگان

فرانسوی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je dois voir un médecin
من باید به دکتر مراجعه کنم
Est-ce que le médecin est là?
آیا دکتر در دفتر است؟
Je ne me sens pas bien
من حالم خوب نیست
Je suis malade
من مریض هستم
J’ai mal au ventre
من دل درد دارم
J’ai mal à la tête
من سر درد دارم
Je dois me coucher
من باید دراز بکشم
J’ai mal à la gorge
گلویم درد می کند
J’ai la nausée
حالت تهوع دارم
J’ai une réaction allergique
من حساسیت دارم
J’ai la diarrhée
من اسهال دارم
J’ai la tête qui tourne
من سرگیجه دارم
J’ai la migraine
من میگرن دارم