درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Je dois voir un médecin
آیا دکتر در دفتر است؟
Est-ce que le médecin est là?
من حالم خوب نیست
Je ne me sens pas bien
من مریض هستم
Je suis malade
من دل درد دارم
J’ai mal au ventre
من سر درد دارم
J’ai mal à la tête
من باید دراز بکشم
Je dois me coucher
گلویم درد می کند
J’ai mal à la gorge
حالت تهوع دارم
J’ai la nausée
من حساسیت دارم
J’ai une réaction allergique
من اسهال دارم
J’ai la diarrhée
من سرگیجه دارم
J’ai la tête qui tourne
من میگرن دارم
J’ai la migraine