فارسی فرانسوی درس 92 واژگان

فرانسوی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

À la campagne
در کشور
Champ (le)
میدان
Étable (la)
طویله
Ferme (la)
مزرعه
Fermier (le)
کشاورز
Tracteur (le)
تراکتور
Le ciel est beau
آسمان زیبا است
Il y a tant d’étoiles
ستاره های زیادی وجود دارد
C’est la pleine lune
این یک ماه کامل است
J’aime le soleil
من عاشق خورشید هستم