درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
À la campagne
میدان
Champ (le)
طویله
Étable (la)
مزرعه
Ferme (la)
کشاورز
Fermier (le)
تراکتور
Tracteur (le)
آسمان زیبا است
Le ciel est beau
ستاره های زیادی وجود دارد
Il y a tant d’étoiles
این یک ماه کامل است
C’est la pleine lune
من عاشق خورشید هستم
J’aime le soleil