فارسی فرانسوی درس 91 واژگان

فرانسوی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je n’aime pas les insectes
من حشرات را دوست ندارم
Abeille (la)
زنبور
Y a-t-il toujours autant de mouches?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Quel genre d’araignée?
چه نوع از عنکبوت؟
Ver (le)
کرم
Papillon (le)
پروانه
Coccinelle (la)
پینه دوز
Fourmi (la)
مورچه
Chenille (la)
هزارپا
Les cafards ne sont pas propres
سوسک ها کثیف هستند
C'est un antimoustiques
این مواد دافع حشرات است