درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
Je n’aime pas les insectes
زنبور
Abeille (la)
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Y a-t-il toujours autant de mouches?
چه نوع از عنکبوت؟
Quel genre d’araignée?
کرم
Ver (le)
پروانه
Papillon (le)
پینه دوز
Coccinelle (la)
مورچه
Fourmi (la)
هزارپا
Chenille (la)
سوسک ها کثیف هستند
Les cafards ne sont pas propres
این مواد دافع حشرات است
C'est un antimoustiques