درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Il y a beaucoup de grenouilles ici
آیا آنها بز هستند؟
Est-ce que ce sont des chèvres?
اردک
Canard (le)
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Est-ce que le perroquet parle?
لاک پشت
Tortue (la)
میمون
Singe (le)
آیا مار سمی است؟
Est-ce un serpent venimeux?
گاو
Vache (la)
مارمولک
Lézard (le)
موش
Souris (la)
تمساح
Crocodile (le)