فارسی فرانسوی درس 90 واژگان

فرانسوی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Il y a beaucoup de grenouilles ici
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Est-ce que ce sont des chèvres?
آیا آنها بز هستند؟
Canard (le)
اردک
Est-ce que le perroquet parle?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Tortue (la)
لاک پشت
Singe (le)
میمون
Est-ce un serpent venimeux?
آیا مار سمی است؟
Vache (la)
گاو
Lézard (le)
مارمولک
Souris (la)
موش
Crocodile (le)
تمساح