فارسی فرانسوی درس 89 واژگان

فرانسوی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Les animaux
حیوانات
Avez-vous un chien?
آیا شما سگ دارید؟
Je suis allergique aux chats
من به گربه آلرژی دارم
J’ai un oiseau
من یک پرنده دارم
Lapin (le)
خرگوش
Poule (la)
مرغ
Coq (le)
خروس
Cheval (le)
اسب
J’aime les chevaux
من اسبها را دوست دارم
Poulet (le)
جوجه
Cochon (le)
خوک