درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
J’aime jouer aux dames
من می خواهم ورق بازی کنم
Je veux jouer aux cartes
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Je n'aime pas les échecs
من لازم نیست به رستوران بروم
Je ne dois pas aller au restaurant
من بادبادک بازی را دوست دارم
J’aime faire voler un cerf-volant
من کوه نوردی را دوست ندارم
Je n’aime pas l’alpinisme
من دوچرخه سواری را دوست دارم
J’aime faire du vélo
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
من رقصیدن را دوست دارم
J’aime danser
من بازی کردن را دوست دارم
J’aime jouer
من باید به خانه برگردم
Je dois rentrer chez moi
من باید بخوابم
Je dois aller dormir
من دوست دارم شعر بسُرایم
J’aime écrire des poèmes