فارسی فرانسوی درس 88 واژگان

فرانسوی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

J’aime jouer aux dames
من دوست دارم چکرز بازی کنم
Je veux jouer aux cartes
من می خواهم ورق بازی کنم
Je n'aime pas les échecs
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Je ne dois pas aller au restaurant
من لازم نیست به رستوران بروم
J’aime faire voler un cerf-volant
من بادبادک بازی را دوست دارم
Je n’aime pas l’alpinisme
من کوه نوردی را دوست ندارم
J’aime faire du vélo
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
J’aime danser
من رقصیدن را دوست دارم
J’aime jouer
من بازی کردن را دوست دارم
Je dois rentrer chez moi
من باید به خانه برگردم
Je dois aller dormir
من باید بخوابم
J’aime écrire des poèmes
من دوست دارم شعر بسُرایم