درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Je vais me promener
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Je ne dois pas regarder la télévision
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Je ne dois pas regarder le film
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Je dois utiliser l’ordinateur
من باید از خیابان عبور کنم
Je dois traverser la rue
من باید پول صرف کنم
Je dois dépenser de l’argent
من باید این را پست کنم
Je dois l’envoyer par la poste
من باید در صف بایستم
Je dois faire la queue
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque