درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
J’aime la photo
من گیتار زدن را دوست دارم
J’aime jouer de la guitare
من گره زدن را دوست ندارم
Je n'aime pas tricoter
من نقاشی را دوست ندارم
Je n'aime pas peindre
من مطالعه را دوست دارم
J’aime lire
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Je n'aime pas construire des maquettes d’avion
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
J’aime écouter la musique
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
J’aime la philatélie
من دوست ندارم آواز بخوانم
Je n'aime pas chanter
من ترسیم را دوست دارم
J’aime dessiner