فارسی فرانسوی درس 86 واژگان

فرانسوی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

J’aime la photo
من عکس گرفتن را دوست دارم
J’aime jouer de la guitare
من گیتار زدن را دوست دارم
Je n'aime pas tricoter
من گره زدن را دوست ندارم
Je n'aime pas peindre
من نقاشی را دوست ندارم
J’aime lire
من مطالعه را دوست دارم
Je n'aime pas construire des maquettes d’avion
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
J’aime écouter la musique
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
J’aime la philatélie
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Je n'aime pas chanter
من دوست ندارم آواز بخوانم
J’aime dessiner
من ترسیم را دوست دارم