فارسی فرانسوی درس 84 واژگان

فرانسوی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Est-ce une plage de sable?
آیا ساحل شنی است؟
Y a-t-il un maître nageur?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
À quelles heures?
در طول چه ساعاتی ؟
Est-ce sûr pour les enfants?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Peut-on se baigner ici sans risques?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Peut-on se baigner ici?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Est-ce que l’eau est froide?
آیا آب سرد است؟
Peut-on plonger ici sans risques?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
À quelle heure est la marée haute?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
À quelle heure est la marée basse?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Est-ce que le courant est fort?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Comment faire pour aller sur l'île?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟