درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Coquillage (le)
گراز ماهی
Hippocampe (le)
نهنگ
Baleine (la)
خرچنگ
Crabe (le)
گراز دریایی
Dauphin (le)
شیر دریایی
Phoque (le )
ستاره دریایی
Étoile de mer (la)
ماهی
Poisson (le)
کوسه ماهی
Requin (le)
پیرانا
Piranha (le)
توتیا
Méduse (la)