فارسی فرانسوی درس 82 واژگان

فرانسوی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Coquillage (le)
صدف حلزونی یا خرچنگ
Hippocampe (le)
گراز ماهی
Baleine (la)
نهنگ
Crabe (le)
خرچنگ
Dauphin (le)
گراز دریایی
Phoque (le )
شیر دریایی
Étoile de mer (la)
ستاره دریایی
Poisson (le)
ماهی
Requin (le)
کوسه ماهی
Piranha (le)
پیرانا
Méduse (la)
توتیا