فارسی فرانسوی درس 81 واژگان

فرانسوی :: درس 81. ساحل: لوازمی برای بردن به ساحل

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Glacière (la)
کولر
Lunettes de soleil (les)
عینک آفتابی
Seau (le)
سطل
Pelle (la)
بیل
Maillot de bain (le)
مایو
Maillot de bain (le)
مایوی مردانه
Balle (la)
توپ
Ballon de plage (le)
توپ ساحلی
Parasol (le)
چتر ساحلی
Transat (le)
صندلی ساحلی
Écran solaire (le)
کرم های ضد آفتاب