درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Bouteille (la)
شیشه
Bocal (le)
قوطی
Boîte (la)
جعبه
Boîte (la)
کیسه
Sac (le)
کیف
Sac (le)
کمی بیشتر
Un peu plus
بیشتر
Encore
بخشی
Une portion
کمی
Un peu
بیش از حد
Trop