فارسی فرانسوی درس 78 واژگان

فرانسوی :: درس 78. غذایی: چاشنی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Assaisonnement (le)
چاشنی
Moutarde (la)
خردل
Ketchup (le)
سوس گوجه فرنگی
Mayonnaise (la)
مایونز
Huile (la)
روغن
Vinaigre (le)
سرکه
Il manque du sel
این نیاز به نمک بیشتر دارد
Farine (la)
آرد
Miel (le)
عسل
Confiture (la)
مربا
Avoine (le)
جو
Blé (le)
گندم