فارسی فرانسوی درس 77 واژگان

فرانسوی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Poisson (le)
ماهی
Fruits de mer (les)
حلزون صدف دار
Perche (la)
بم
Saumon (le)
ماهی آزاد
Homard (le)
خرچنگ دریایی
Crabe (le)
خرچنگ
Moule (la)
صدف دو کپه ای
Huître (la)
صدف
Cabillaud (le)
ماهی کاد
Palourde (la)
گوشت صدف
Crevette (la)
میگو
Thon (le)
ماهی تن
Truite (la)
ماهی قزل آلا
Sole (la)
تنها
Requin (le)
کوسه ماهی