درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
Poisson (le)
حلزون صدف دار
Fruits de mer (les)
بم
Perche (la)
ماهی آزاد
Saumon (le)
خرچنگ دریایی
Homard (le)
خرچنگ
Crabe (le)
صدف دو کپه ای
Moule (la)
صدف
Huître (la)
ماهی کاد
Cabillaud (le)
گوشت صدف
Palourde (la)
میگو
Crevette (la)
ماهی تن
Thon (le)
ماهی قزل آلا
Truite (la)
تنها
Sole (la)
کوسه ماهی
Requin (le)