فارسی فرانسوی درس 69 واژگان

فرانسوی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Épicerie (la)
فروشگاه مواد غذایی
L’épicerie est ouverte
فروشگاه مواد غذایی باز است
Caddie (le)
سبد خرید
Panier (le)
سبد
Avez-vous du riz?
آیا برنج دارید؟
Acheter
خرید
Payer
پرداخت
À quel rayon?
در کدام راهرو است؟
Boucherie (la)
قصابی
Boulangerie-pâtisserie (la)
نانوایی
Où puis-je trouver l’eau?
آب کجا است؟
Cuisiner
پختن
Dîner en famille
صرف شام با خانواده
J’ai faim
من گرسنه هستم
Mettre la table
چیدن میز