درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Épicerie (la)
فروشگاه مواد غذایی باز است
L’épicerie est ouverte
سبد خرید
Caddie (le)
سبد
Panier (le)
آیا برنج دارید؟
Avez-vous du riz?
خرید
Acheter
پرداخت
Payer
در کدام راهرو است؟
À quel rayon?
قصابی
Boucherie (la)
نانوایی
Boulangerie-pâtisserie (la)
آب کجا است؟
Où puis-je trouver l’eau?
پختن
Cuisiner
صرف شام با خانواده
Dîner en famille
من گرسنه هستم
J’ai faim
چیدن میز
Mettre la table